CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

  1. 3. Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistență socială

 

 

3.1. Drepturi generale

 

 

Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate de Fundaţia Sf. Dimitrie pot fi: copiicu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani, proveniţi din medii defavorizate sau dezorganizate, cu risc crescut de izolare socială , din familii cu părinţi cu un grad redus de educaţie, familii cu mai mulţi copii sau familii monoparentale, familii cu un părinte alcoolic sau copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, al căror grad de implicare în educaţia copiilor este redus, de pe raza setorului 3 sau 2.

Serviciile de asistenţă socială vor fi acordate fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.

 

Art 2. Serviciile sociale se acordă la solicitarea familiei sau în urma sesizării venite din partea cetăţenilor, a unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile.

 

Art.3. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora prin menţionarea în contractul de servicii semnat cu beneficarul şi prin afişarea Cartei la sediul fundaţiei. Angajaţilor li se va aduce la cunştinţă Carta la angajare, odată cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al fundaţiei, sub semnătură.

 

Art.4. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi / sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

 

Art.5. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.

 

Art.6. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează cu afirmarea dreptului acestora la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă.

 

Art.7. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

 

Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului.

 

Art. 9. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor sociale.

 

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.

 

Art.11. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 

Art.12. Prezenta cartă se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale ale fundaţiei şi în funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu.

 

 

 

3.2 Drepturi specifice

 

 

Art.13. Dreptul de a participa la activităţile din centrul de zi conform programului stabilit în fişa individuală,

în baza planului de servicii, după caz, a planului individualizat de protecţie, în condiţiile legii.

 

Art.14. Dreptul de a fi consultaţi cu privire la programul de activităţi.

 

Art.15. Dreptul de a propune îmbunătăţiri programului de activitate.

 

Art.16. Dreptul ca familia beneficiarului să primească informaţii cel puţin o dată pe săptămână despre comportamentul, activitatea, starea fizică şi psihică a beneficiarului.

 

Art.17. Dreptul de a refuza – în condiţii obiective – primirea serviciilor sociale.

 

 

 

3.3.Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale

 

 

Art.18. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică.

 

Art.19. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare.

 

Art.20. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

 

Art.21. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

 

Art.22. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

 

Art.23. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea FUNDAŢIEI cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute în Codul etic.

 

Art.24. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul.

 

 

Site realizat de KISPHP