Un pas sigur spre un viitor mai bun

 

UN PAS SIGUR SPRE UN VIITOR MAI BUN

Scoală-familie-comunitate, cum să îmbunătățim reușita școlară / reușita educativă, cum să acționăm în sprijinul elevilor demotivați

Nu există reușită ușoară, nici eșecuri definitive”

( Marcel Proust)

 • Precizări : Trebuie să facem o diferență între reușită școlară / reușită educativă ( reușita școlară este limitată la școală, reușita educativă este un concept care are în vedere în același timp instruirea, socializarea și calificarea, atingerea deplină a potențialului propriu și a proiectului personal al copilului

 

  1. Context / copii și familii din medii defavorizate / Profil beneficiari

Factori legați de persoană și mediul său familial :

   • Situație materială și culturală dezavantajată în spațiul social

   • Condiții de trai și oportunități reduse

   • Părinți demisionari / părinți care nu au posibilitatea de a-și educa copiii / familii monoparentale etc

   • Precaritate și nivel scăzut de trai perpetuate la nivelul familiei lărgite

   • Dublă izolare a copiilor aflați în situații dezavantajate : pe de o parte, datorită faptului că vin la școală cu un capital cultural familial deficitar și pe de altă parte, legat de faptul că elevul, revenind acasă, aduce un bagaj de cunoștințe care nu are valoare în universul familiei sale ( familii adesea analfabete)

   • Demotivație generalizată îngrijorătoare la majoritatea elevilor din școli

   • Părinți cu grave probleme de comunicare

   • Copii cu intelect mediu și bun

   • Copii cu dificultăți majore în procesul de însușire a noțiunilor școlare, nu pot lucra independent

   • Puține abilități dezvoltate, memorie slabă, capactate de înțelegere ți sinteză reduse

   • Nu au obișnuința respectării regulilor și a celuilalt

 

Factori externi :

  • Lipsa unei strategii educative și sociale coerente a Statului

  • Rol diminuat al dascălului, al pedagogiei acestuia sau al instituției

  • Deficit grav de competențe pe piața muncii și implicit în domeniul pedagogilor

  • Lipsa unei coerențe și a unei sinergii între diferiții actori sociali pentru a implementa cele mai bune practici

 1. Considerații și motivații ale echipei

  • După 20 de ani de sprijn acordat copiilor din medii dezavantajate, considerăm că sintagma ” mediu defavorizat” tinde să devină rigidă și lipsită de subsanță în ceea ce privește educația și reușita elevilor, întrucât există o diversitate de modele educative în cadrul aceluiași mediu

  • Există familii aparent similare, dar în care copiii cunosc fie eșecul , fie reușita școlară. De ce aceștia reușesc, în vreme ce alții au eșecuri ?

  • Nu neapărat sărăcia caracterizează mediile defavorizate, sunt părinți care acordă valoare școlii și părinți care sunt demisionari, elementele biologice și condițiile de mediu se întrepătrund într-un inseparabil dans al cauzelor si efectelor

  • Un factor important de reducere a inegalităților din învățământ și educație este fără îndoială, pur și simplu educația însăși

  • Nu considerăm dificultățile școlare ca pe o fatalitate în mediile defavorizate, acestea pot fi compensate prin impactul unui învățământ și al unui sprijin susținut

  • Trebuie să facem o diferență între reușită școlară / reușită educativă ( reușita școlară este limitată la școală, reușita educativă este un concept care are în vedere în același timp instruirea, socializarea și calificarea, atingerea deplină a potențialului propriu și a proiectului personal al copilului

 2. Obiective

  • 3.1. Implementarea unor programme de reușită școlară / reușită educativă pentru prevenirea abandonului școlar / margianlizarea socială

  • 3.2. Îmbunătățirea comportamentului și a problemelor de conduită școlară / socială , dezvoltarea competențelor personale / interpersonale, pentru edificarea bazelor viitorului adult activ și constructiv în viața socială ți profesională

  • 3.3. Ameliorarea relațiilor între părinți și copiii acestra

  • 3.4. Orientarea intervenției centrului spre dezvoltarea capacității de a învăța, dezvoltarea gândirii analitice, a disciplinei studiului, a competențelor de învățare, dezvoltarea competențelor în matematică, a competențelor de bază , creșterea interesului pentr știință, tehnologii, meserii

  • 3.5. Dezvoltarea spiritului de inițiativă, a capacității de lucru individyal și în echipă, dezvoltarea spiritului de inițiativă, a motivației și determinării de a-și atinge un scop / obiectiv , propriu sau colectiv

  • 3.6. Dezvoltarea sensibilității și a expresiei culturale – cunoașterea patrimoniului cultural local, naținal, european, dezvoltarea expresiei personale, respectul diversității, a atitudinii ozitive, dezvoltarea spiritului estetic, participarea la viața culturală

 3. Program de Reușită Educativă ( PRE)/ Program de reușită școlară ( PRS) - Programe de sprijin individualizat al copiilor aflaţi în situaţii de «  fragilitate » , pe baza unor criterii multiple. PRE / PRS constituie un dispozitiv de prevenție

  Dreptul la educație este fără îndoială unul dintre cele mai greu de contestat în teorie, în același timp unul din cele mai greu de impus în fapt ”

  P. Bourdieu

  • Criterii  : starea de sănătate fizică , dezvoltare psihică și psihologică, context familial, factori socio-economici și de mediu

  • Beneficiari : copii între 6 – 14 ani / 30

  • Principii :

   1. Programul răspunde nevoilor neacoperite de servicii sau instituții de stat sau de alt fel

   2. Abordare globală a dificultăților întâmpinate de copii

   3. Plasarea familiei în centrul acțiunilor și a demersurilor

   4. Determinarea și încurajarea diverșilor actori educativi să coopereze

  • Direcții de intervenții  :

   • Identificarea exactă a dificultăților copilului

   • Stabilirea unui diagnostic al situației

   • Propunerea unui parcurs educativ adaptat

   • Monitorizarea evoluției copilului

    Ideea programului este de a răspunde nevoilor neacoperite de serviciile existente , și în acest fel mobilizând în jurul copilului numeroși profesioniști.

 4. Intervenții  :

  • Identificarea copiilor aflați în dificultate – Intrarea în PRE se face prin identificarea copiilor în dificultate. Actorii participanți la program ( echipe pedagogice, personal de îndrumare, socială și de sănătate, lucrători sociali , actori socio-culturali, servicii municipale etc) sunt mobilizați pentru a identifica și a orienta copiii spre programme dde reușită educativă)

  • Un diagnostic individual inițial – care permite identificarea diverșilor factori care frânează sau împiedică o evoluție în plan educativ ( starea de sănătate, dezvoltare psihologică și psihomotorie, context familial, factori socio-economici etc) , analiza acestora și propunerea unui parcurs individualizat. Acest parcurs trebuie să se sprijine pe expertiza și percepția tuturor părților interesate în acest demers

  • O acompaniere personalizată și adaptată , pentru a răspundecât mai bine nevoilor copilului

  • Un loc cât mai central rezervat familiei – părinții sunt mai întâi actori , căci niciun demers nu poate fi realizat fără acordul lor și fără ca aceștia să fie asociați l a diversele etape ale demersului, și în celași timp beneficiari ai acțiunilor, pentru a-i sprijini în acțiunile lor parentale

  • O echipă pluridisciplinară – rolul echipei pluridisciplinare este de a identifica cțt mai precis dificultățile copilului, de a stabili un diagnostic al situației, de a-i propune un parcurs educativ adaptat și de a-i monitoriza evoluția .Urmând, după caz, o orientare centrată pe probleme legate de școlaritate ( vizând copiii care au dificultăși la școală) sau o orientare centrată pe probleme sociale ( viând copii care au dificultăți ce depășesc cu mult greutățile școlare)

  • Un parcurs educativ personalizat – construirea unui parcurs educativ personalizat pentru copii și familie, reunind o diversitate de acțiuni ce țin de mai multe domenii ( sănătate, școlar, social, sport, cultură) Parcursul va fi formalizat pe un document care va menționa obiectivele, acțiunile propuse și aprobate de familie, planificarea acestora și modalitatea de evaluare.

  • O evaluare anuală – bilaț anual al elementelor de reușită educativă, efectuat pe baza unei monitorizări a copiilor intrați în prgram. Indicatori : număr de copii, tipologie a situațiilor identificate, numărul de familii sprijinite, acțiuni și demersuri întreprinse pentru ameliorarea situațiilor individuale, numărul actorilor, numărul voluntarilor, progrese, eficacitatea programului, eficiența, dimensiunea intervenției.

 5. Activități

  • Masă și supraveghere de calitate

  • Refacere, după programul școlar, prin odihnă, joc recreere într-unspațiu plin de căldură, încredere și siguranță

  • Socializare / excursii spectacole, ieșiri, expoziții, tabere

  • Activități pedagogice complementare școlarității obligatorii, pentru a preveni abandonul școlar și a reduce decalajele / acordarea de sprijin individual ( meditații – colaboratori externi)

  • Activități de asistență socială acordate familiei pentru a ameliora și întări stabilitatea școlară și dezvoltarea armonioasă a copilului

  •  Motivare versus demotivare / activități și demersuri conjugate ale educatorului și psihlogului pentru reactivarea motivației  : implicarea elevilor prin noutate( să fie motivați prin activități noi, sau care să le dea, cel puțin impresia unei schimbări permanente, să le păstreze vie atenția, variația suportului documentar, utilizarea privilegiată a imaginii sub toate formele ) prin descoperire ( exploatarea capacității elevilor de a descoperi ei înșiși cunoștințele, ideile, să se facă appel la curiozitatea elevului), prin sensul atribuit școlii( să-l facem pe copil să înțeleagă că ceea ce este pe cale să facă la școală, va avea o influență concretă asupra vieții lui de cetățean și asupra vieții, lui de zi cu zi. , prin acțiunea concretă a elevilor ( ateliere de creativitate), prin afectivitate ( apropierea de copii, stabilirea unei relații de încredere, foarte importantă în cazul copiilor din familii în care dialogul cu adulții este redus la cea mai simplă expresie.)

  • Favorizarea sentimentului de competență în efectuarea temelor/sarcinilor ( propunerea unor sarcini adaptate, sublinierea entuziastă a reușitelor, efort dozat progresiv, toate acestea putând să faciliteze angajamentul personal)

  • Activități practice  / primul pas pentru a pregăti elevul pentru munca viitoare  ; dezvoltarea abilităților , precizia, formarea independenței prin prin finalizarea unei activități practice manuale, dezvoltarea încrederii în sine

  • Educatia prin cultură și pentru cultură ( să devină în aceeași măsură receptor și creator de cultură) / ateliere de creativitate

  • Dezvoltarea competenței sociale ( capacitatea de comunicare verbală, competența lingvistică, competența creativă / cursuri  informale de dezvoltare a limbajului, comunicării

  • Dezvoltarea și înflorire personală ( psiholog / psihoterapeut)

  • Parcurs Viitor / activități de cunoaștere a meseriilor, activități pentru a cunoaște meseriile, vizite la instituții pentru a observa la fața locului diverse meserii, întâlniri cu profesioniști sau meșteșugari / ateliere de creativitate pentru a ilustra prin desene meseriile/ realizare unei CĂRȚI A MESERIILOR cu desene, prin realizate prin tehnica linogravurii

  • Părinți mai bine informați – copii mai bine crescuți/ activități și ateliere împreună cu copiii și părinții, jocuri de rol copii/părinți, excursii de o zi, seminarii / workshop-uri pentru părinți .

 6. Echipă  : coordonator, asistent social, educatori, animatori, psiholog, artiști ( pictură, teatru, desen ) medic, formatori, voluntari, colaboratori exterin ( învățători, profesori)

 7. Rezultate preconizate :

  • Toți cei 30 de copii incluși în priecttermină clasa / anulșcolar fără repetenție / corijență

  • Ameliorarea stimei de sine

  • Creșterea încrederii în propriile forțe

  • Integrare școlară și socială

  • Capacitate crescută de a susține un efort ți lucrul individual și în echipă

  • Îmbunătățirea relațiilr între părinți și copii

   

  Monitorizare proiect

  Indicatori cantitativi :

  • Nr. Copii care frecventeaza centrul

  • Nr. Anchete sociale

  • Nr. planuri individuale

  • Nr. Vizite la familii

  • Nr. Burse / sprijin financiar acordat

  • Nr.sedinte de consiliere individuala

  • Nr. Sedinte consiliere de grup

  • Nr. Sedinte consiliere parinti

  • Nr. Cursuri educatie economico-financiară

  • Nr. Cursuri cultura generală

  • Nr. Jocuri terapeutice

  • Nr. Copii cu note peste 6

  • Nr. Sedinte consiliere individuala părinți

  • Nr. Iesiri

  • Nr. Institutii vizitate

  • Nr. Meserii prezentate

  • nr. Excursii

Site realizat de KISPHP